FAQ

Vanliga frågor och svar inom LSS och personlig assistans

Våra jurister svarar på era vanligaste frågor.

Vem kan ansöka om stöd enligt LSS?
Den som är i behov av insatsen, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka skriftligen eller muntligen. Försäkringskassan har dock en särskild ansökningsblankett. Man kan inte vara 65 år eller äldre för att göra en nyansökan om personlig assistas. För att söka insatser enligt LSS måste man först tillhöra någon av de tre personkretsarna som uppställs i lagen, dvs. antingen personkrets 1:utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 2: att man har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller personkrets 3: andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Det är alltså först och främst ditt hjälpbehov och ditt funktionshinder som bestämmer om du sedan har rätt att bli beviljad personlig assistans. Fråga oss!

Hur lång tid tar det innan jag får beslutet?
Vanligtvis tar det ca 3-4 månader från det att Försäkringskassan/kommunen får in ansökan till dess att beslut har fattats då just assistansärenden är väldigt omfattande och att en stor utredning behöver göras. I vissa fall kan det gå snabbare i andra ta längre tid beroende på hur omfattande utredning som behöver göras och om det behövs kompletteringar i form av tex. medicinska intyg.

Vad gör jag om jag vill ha annat stöd än vad som finns att få i LSS?
Det finns exempelvis bilstöd, handikappersättning och merkostnadsbidrag man kan söka genom Försäkringskassan. Insatsen hemtjänst kan man exempelvis söka genom socialtjänstlagen. Insatserna enligt socialtjänstlagen har inget krav på att man måste tillhöra någon personkrets. Det är din hemkommun som är ansvarig för andra insatser så som hemtjänst eller ekonomiskt bistånd. Lättast är att ta kontakt med socialförvaltningen/socialtjänsten i din hemkommun. Habiliteringen kan också vara behjälplig med exempelvis olika typer av hjälpmedel. Man kan få hjälp genom habiliteringen och/eller kommunen så att en arbetsterapeut kommer hem till dig för att se om någon bostadsanpassning behöver göras och om du behöver ha några hjälpmedel i ditt hem.

Ska jag ansöka enligt LSS eller socialtjänstlagen?
Personlig assistans söks genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänstlagen innefattar andra insatser exempelvis hemtjänst och ekonomiskt bistånd, denna lag kan man alltså inte ansöka personlig assistans genom. Om du skickar in en skriftlig ansökan och råkar skriva att du vill ansöka om personlig assistans enligt socialtjänstlagen kommer inte din ansökan att kasseras utan myndigheten har skyldighet att rätta eventuella fel och brister och kommer sannolikt höra av sig till dig för att hjälpa till att rätta det.

Vem kan ha rätt till insatsen personlig assistans?
Se ovan. Den som tillhör någon personkrets har rätt till personlig assistans om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt

Hur det går till att få personlig assistans ?
Vanligtvis sker ett första möte med oss för att gå igenom din situation och ditt hjälpbehov samt går igenom vad du har för intyg som styrker din rätt till att få assistans. Sedan skriver vi tillsammans en behovsbeskrivning som är själva underlaget för hur många timmar assistans vi ska söka för dig (det är ditt hjälpbehov som bestämmer hur många timmar vi ska söka). Vi hjälper till att sammanföra allting och skicka in en ansökan till antingen Försäkringskassan (om ditt hjälpbehov avseende de grundläggande behoven, dvs. personlig hygien, måltider, kommunikation, på- och avklädning, ingående kunskaper, aktiv tillsyn, överstiger 20 timmar per vecka) eller kommunen (om det är mindre än 20 timmar per vecka). Försäkringskassan/kommunen kommer sedan kontakta oss för att boka in ett personligt möte, vanligtvis hemma hos dig för att träffas och gå igenom ditt hjälpbehov. Efter detta fortsätter handläggaren att arbeta med utredningen och skickar ut en samtalsdokumentation (en sammanfattning av vad som sas på mötet) och därefter har vi möjlighet att lämna synpunkter på faktafel etc. under ca 1 vecka. Efter detta, och efter att handläggaren har fått in nödvändiga intyg, görs ett förslag till beslut som skickas ut på kommunicering (skickas alltså ut till oss för att vi ska kunna lämna synpunkter), då har man ca 2 veckor på sig. När allting är klart fattas ett beslut där det står hur många timmar assistans man blivit beviljad. Dessa timmar används sedan för att anställa assistenter.

Vad är en individuell plan?
I LSS-lagen står det att den funktionshindrade har rätt till en individuell plan och detta betyder att den som har fått personlig assistans, eller någon annan LSS-insats ska erbjudas detta. Planen ska göras på den enskildes begäran och är som en slags mall som ska göras med hänsyn till den funktionshindrades självbestämmande och integritet. Det är föreskrivet i LSS-lagen att den funktionshindrade ska ha ett direkt inflytande över planeringen och utformningen av LSS-insatserna. Det finns olika planer för varje insats, exempelvis om man både har personlig assistans och korttidsvistelse. Den individuella planen är som ett ”ramavtal” för alla planer. Planen kan vara behjälplig för exempelvis tydlig ansvarsfördelning, planering, lång- och kortsiktighet för insatsen, vilka mål den enskilde har tänkt sig genom att få insatsen etc. Vi som assistansanordnare har skyldighet att upprätta en liknande plan, den så kallade genomförandeplanen som är vår motsvarighet till den individuella planen. Fråga oss för mer information!

Hur gör jag om jag flyttar till annan kommun och behöver insatser enligt LSS?
Vanligtvis flyttas dina befintliga insatser över till den nya kommunen och behöver samordnas, kommunen ska på ansökan meddela ett så kallat förhandsbesked om rätten till insatser
Kommunen ska så snabbt som möjligt planera och förbereda insatserna som förhandsbeskedet gäller. Det är din nya kommuns ansvar att se till att du får de insatser och de stöd du behöver.

Hur gör jag om omsorgen inte fungerar tillfredsställande?
Kontakta din assistansanordnare omedelbart. Den person som vill rapportera en händelse kan antingen göra det muntligt, vid personligt möte eller i telefonkontakt eller skriftligen. Om händelsen är av allvarlig karaktär åtgärdas den omedelbart av den som är ansvarig för assistansen. Vi har även ex. särskild blankett för ”Klagomål och Synpunkter” som kan fyllas i och lämnas/skickas in där vi sedan återkopplar inom kort och informerar om villka åtgärder som kommer vidtas med anledning av klagomålet/synpunkterna och vem som bär ansvaret för att åtgärderna vidtas. Man kan alltid vända sig till den ansvarige med klagomål och synpunkter.

Om det rör exempelvis allvarliga missförhållanden ska en anmälan enligt Lex Sarah göras till aktuell kommunnämnd. Anmälan gäller då själva missförhållandet och görs av personalen som arbetar med den funktionshindrade. Vi har arbetsplatspärmar/mappar hos alla brukare med aktuell information och blanketter. Om det framkommer att brukaren drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom ska anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen ske.

Vad kostar det att få insatser enligt LSS?
Inget för den enskilda som får personlig assistans, detta är rättigheter för funktionshindrade som mest behöver insatserna, det är i speciella/särskilda fall avgift kan tas ut. Prata med oss om du har frågor eller funderingar! För hemtjänst, andra insatser enligt socialtjänstlagen, brukar däremot en avgift tas ut, hör med din kommun.

Kan jag få personlig assistent?
Det beror på ditt funktionshinder och hjälpbehov. Rådgör med oss för en första bedömning om just du har möjlighet att få personlig assistans.

Har du någon fråga eller fundering som vi inte tagit upp här?
Ring oss på 031-83 36 50 eller maila till juridik@lssassistans.se så får du svar direkt!