Juristens kamp

Här skriver våra processjurister om rättsfall och beslut som vi hjälpt våra kunder med

En sexårig pojke med autism och svår nutritionsproblematik får äntligen rättvisa. Pojken som behöver omfattande hjälp, sondmatas i snitt 18 timmar per dygn. Han var beviljad 81 timmar assistans i veckan, som kommunen plötsligt beslutade att dra in HELT. Vi tog ärendet till Försäkingskassan istället, och till skillnad från kommunen bedömde försäkringskassan att pojken behöver den omfattande hjälpen han hade och mer därtill. Pojken fick nu istället 133 timmar assistans i veckan, och han och hans familj kan börja leva som vanligt och ta hand om sitt barn.


En 5-årig flicka med autism och skolios
var beviljad personlig assistans hos kommunen med 11,08 h per vecka. I slutet av 2018, omprövades beslutet och kommunen beslutade att dra in all personlig assistans. Kommunen motiverade sitt beslut med att hennes grundläggande behov inte var så omfattande att det skulle ge rätt till personlig assistans. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avslog överklagan. Ärendet överklagades till kammarrätten som meddelade prövningstillstånd på grund av administrativa felaktigheter i förvaltningsrätten. Kammarrätten har nu, nästan 2 år efter kommunens indragning, beslutat att hon visst hade rätt till personlig assistans.

65 årig man som fått en stroke och är förlamad hade 440 assistanstimmar i månaden. Kommunen drog plötsligt in all assistans och satte såväl mannen som dennes familj i en mycket svår situation. Våra jurister tog ärenden till domstol, och efter 18 månaders kamp kom nu domstolens beslut att den 65 årige mannen visst är i behov av assistans, och att kommunen omedelbart ska rätta sig efter detta. Mannen har även fått retroaktiv assistans, för de 18 månaderna fallet var i domstol.

7 årig pojke med autism och utvecklingsstörning fick avslag när han ansökte om assistans från kommunen. Efter beslutet sökte de hjälp hos oss och vi hjälpte dom med deras överklagande och kompletterade ärendet med underlag. Efter två turer i både förvaltningsrätt och kammarrätt fick pojken rätt till personlig assistans efter att domstolarna ansåg att pojken faktiskt har ett omfattande behov av hjälp dagligen. Kommunen ska nu rätta sig efter domstolens beslut.

En man med ryggmärgsbråck, med förlamning i ben och nedsatt rörlighet i armar som tidigare hade personlig fick indragen assistans av kommunen. Efter tre år i rätten har nu domstolen beviljat assistans för mannen, och ersatt honom retroaktivt för de tre åren som de felaktigt drog in assistansen.

Kvinna i 20 års-åldern med flera olika funktionsnedsättningar fick större delen av sina assistanstimmar indragna av kommunen. Efter flera domstolsprocesser med våra jurister beviljade domstolen att kvinnan skulle få tillbaka alla sina assistanstimmar. Domstolen dömde även att alla de år som de dragit in assistanstimmarna skulle betalas ut retroaktivt. Det är en läxa som kommunen sent kommer glömma. Kvinnan kan nu leva ett normalt liv och få den hjälpen hon behöver.

11 årig flicka med personlig assistans blev hårt drabbad av kommunens besparingar. Kommunen stoppade helt flickans assistans som hon fick för hjälp med hygien, på-avklädning m.m. Våra jurister överklagade och fick domstolen att frysa kommunens beslut i avvaktan på slutlig dom. I praktiken innebär detta att assistansen fortsätter som vanligt, tills det att ett nytt beslut tagits.Vi kan hjälpa dig med ansökningar om personlig assistans, utökning av assistanstimmar och givetvis med att överklaga befintliga assistansbeslut.
(Utfallen uppdateras kontinuerligt. Senaste står överst)

7 årig pojke med svår autism fick avslag på sin ansökan om personlig assistans hos kommunen, trots att pojken har ett stort hjälpbehov. Den chockade och upprörda familjen kontaktade oss och bad oss att hjälpa dem. Våra jurister tog omedelbart ärendet till Förvaltningsrätten där kommunen omedelbart beviljade pojken assistansen som han var i behov av.

En 14 årig pojke med autism och beteendestörningar blev av med sin assistansersättning från Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömde att hans behov av kommunikation inte var av grundläggande karaktär. Efter nästan 1,5 års kämpande fick han i dagarna tillbaka sin assistans. Förvaltningsrätten ansåg att hans behov av hjälp med kommunikationen visst har sin grund i hans funktionsnedsättning och därmed är en produkt av den. I kombination med hans andra hjälpbehov ansågs han ha behov av hjälp med de grundläggande behoven i över 20 timmar i veckan.

Kommunen velar först, och straffar sen.
Först beviljar kommunen en ung kille 40 h/ vecka med ryggmärgsbråck, lindring utvecklingsförsening, infekterade sår mm. Kort därefter drar kommunen in hela assistansen. Detta trots att pojken inte kan göra sina toalettbesök på egen hand utan behöver omfattande hjälp. Vi tog ärendet till domstol som underkände kommunen bedömning och gav honom rätt till assistans.

Kränkningen av äldre funktionsnedsatt man slutade lyckligt.
Äldre man med multipla funktionsnedsättningar fick indraget assistans. Mannen som bl a inte kan utföra sina egna toalettbehov hade assistans sedan många år tillbaka men plötsligt drog myndigheterna in hans assistans. Våra jurister kopplades in i mannens ärende och tog det vidare till Förvaltningsrätten. Domstolen ansåg att myndigheterna agerat helt felaktigt och gav honom rätt till fortsatt assistans.

Mardrömsbrevet från försäkringskassan fick lyckligt slut
6 årig flicka som hade dygnet runt assistans fick mardrömsbrevet från försäkringskassan att de beslutat att dra in hjälpen helt.
Flickan som exempelvis behövde hjälp med sondmatning ansågs alltså vara frisk nog att sondmata sig själv.
Vi tog ärendet till förvaltningsrätten, som givetvis gick på vår och flickans linje och gav tillbaka assistansen helt.

Kommunen ansåg inte att autism var en psykisk funktionsnedsättning
11 årig pojke med grov utåtagerande autism fick avslag på sin assistansansökan. Kommunen ansåg inte att han hade en psykisk funktionsnedsättning TROTS att man diagnosticerat pojken med svår autism. Våra jurister tog ärendet omedelbart till domstol som fullt förstod barnets hjälpbehov och beviljade barnet assistans.
 Barnet har idag dygnet runt assistans.

En familj med en 2,5 årig flicka med stora funktionsnedsättningar ansökte om personlig assistans, men fick kalla handen från kommunen.
Där man hänvisade till kommunens favoritursäkt: ”föräldraansvar”. Våra jurister tog vidare ärendet till förvaltningsrätten som även de gick på kommunens linje.
Våra jurister var bestämda. Den här familjen SKULLE få assistans, och därför togs ärenden till ännu högre instans Kammarätten.
Kammarätten höll med oss och familjen, och har nu beviljat personlig assistans. Ett beslut som kommer att förändra ett liv.

En dom som blir vägledande för myndigheter och därmed ger fler barn rätt till personlig assistans.

Retroaktiv assistans
En man som beviljats assistans från kommunen sökte retro för utförd assistans. Kommunen nekade och hänvisade till argument som direkt gick emot praxis. Vi överklagade och domstolen kom fram till att mannen hade rätt till retroaktiv utbetalning för utförd assistans. De skrev att kommunen inte haft ”fog för att avslå mannens ansökan”, att inget av deras argument var hållbart eller i linje med gällande regler. Domstolen skrev även att kommunen inte gjort en riktig prövning av hela den aktuella perioden, utan missat stora delar av den, och sa åt kommunen att göra om den biten av utredningen så att mannen kan få ett ordentligt beslut där han beviljas retro.

En 5 årig pojke med svår autism fick avslag på sin ansökan av kommunen med motiveringen att all hjälp ingår i föräldraansvaret. Domstolen underkände kommunens bedömning helt och idag har pojken 70 timmar per vecka i assistans

6 årig flicka med behov av andningshjälp och hjälp med matning genom PEG fick nyligen rätt mot både FK och kommun efter att det konstaterades att hon hade omfattande behov av hjälp med personlig hygien som övergår föräldraansvaret samt hjälp med PEG-matning. Domstolen ansåg att hon i kraft av detta har ett hjälpbehov som övergår 20 timmar i veckan som berättigar henne till assistansersättning från FK samt ger henne rätt till personlig assistans från kommunen.

7 årig pojke får äntligen assistans.
Ny bifall i förvaltningsrätten. 7 årig pojke med stora psykiska funktionshinder fick bifall i förvaltningsrätten. Domstolen ansåg att kommunen hade beaktat föräldraansvaret alltför omfattande avseende tillsyn. Domstolen ändrade därför beslutet så att pojken fick fler timmar i tillsyn.

JO kritiserar försäkringskassan för långsam handläggning: Vi anmälde till JO för ett år sedan att handläggningen för en kund drog ut på tiden orimligt länge och fick i veckan tillbaks att JO ger kritik till försäkringskassan och säger tydligt att handläggningen av ett assistansärende absolut inte får ta 13 månader.

Förvaltningsrätten beviljar assistans retroaktivt: När en av våra kunder beviljats utökad assistans så sökte vi retroaktivt för det, vilket man har rätt att göra. Kommunen beviljade bara för halva den aktuella perioden och menade på att försämringen inte kunde styrkas tidigare eftersom det senaste intyget kom in i mitten av perioden. Domstolen säger att den försämring som kunden drabbats av inte uppstod över en natt utan klart fanns där under hela perioden, och beviljar assistans för hela perioden.

Förvaltningsrätten beviljar fler timmar i avlösarservice: En av våra nya kunder, som än så länge inte fått sitt beslut om assistans, hade fått avlösarservice i 40 timmar per månad, trots att hjälpbehovet var mycket större än så. Domstolen höll med vår bedömning och skrev att kunden skulle beviljas fler timmar från kommunen.

Kommunens föräldraansvar gick inte hem denna gång heller
Ett litet barn med icke fungerande ämnesomsättning, flickan kan inte smälta mat ect, fick avslag på sin ansökan av Borås kommun. Kommunen ansåg att det var föräldrarnas ansvar att helt själva vårda barnet. Domstolen underkände kommunens bedömning och angav att mycket små barn kan få assistans dygnet runt utan avdrag för föräldraansvar om det föreligger ett omfattande vårdbehov främst av tekniskt karaktär så som slemsugning och sondmatning. Barnet beviljades dygnet runt vård.

3-årig flicka blev nekad assistans pga föräldraansvar, trots att hon har flera funktionsnedsättningar som gör att hon är i behov av assistans dygnet runt. Vi överklagade till förvaltningsrätten och yrkade på att hon skulle beviljas assistans, sett till hennes funktionstillstånd som var långt över vad som kan anses omfattas av ett normalt föräldraansvar. Muntlig förhandling hölls i målet där två vittnen kallades in som stöd för våra yrkanden. Förvaltningsrätten höll med vårt överklagande och ansåg att vår klients vårdbehov var så pass omfattande att något föräldraansvar inte ens kunde beaktas. Vår klient har nu blivit beviljad personlig assistans!

En kvinna med Downs Syndrom fick plötsligt sin personliga assistans indraget av kommunen. Vi överklagade omedelbart och kommunen blev tvungen att bevilja assistans igen. Kommunens fräckhet fortsatte… Assistansen man nu beviljade motsvarade inte alls kvinnans assistansbehov. Vi beslutade då att ta ärendet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten reaktion på kommunens fräckhet var omedelbar, och beslutet ändrades och kvinnan har nu dygnet-runt-assistans! Förvaltningsrätten påpekade även att kommunen ignorerat rapporten från kvinnans korttidsboende, och således inte tagit hänsyn till tillsynsbehov och heller inte hjälpbehovet med tillagning av måltider.
Kommunen menade att kvinnans tillsynsbehov tillgodoses genom ”familjegemenskap”, trots att vår kund var över 18 år gammal när beslutet meddelades.

Kvinna 61 år. Försäkringskassan avslog ansökan om assistansersättning p.g.a. personkrets. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som ändrade beslutet och förklarade att hon tillhörde personkretsen handlingarna i målet visade att hennes funktionsnedsättning var av tillräcklig omfattning för att kunna ansöka om insatser enligt LSS och tillika assistansersättning från Försäkringskassan. Ärendet återförvisades tillbaka till Försäkringskassan för förnyad utredning.

55-årig kvinna som fått nekad assistans. Kommunen hade avslagit ansökan om fortsatt personlig assistans p.g.a. att hon inte ansågs tillhöra personkretsen. Vi överklagade till förvaltningsrätten som gav oss rätt då hennes sjukdomsbild hade sett likadan ut sedan den första dagen hon ansökte och inget har framkommit att den sjukdomsbilden har förändrats eller ifrågasatts. Kommunen överklagade till kammarrätten som avslog deras överklagande och fastställde förvaltningsrättens dom.

50 årig kvinna får upprättelse
Förlamad och rullstolsburen kvinna fick äntligen upprättelse i domstol. Den 50 åriga kvinnan var drabbad av en allvarlig stroke. Hela vänstersidan blev förlamad, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter och rullstolsbunden. Kommunen avslog assistansen med motiveringen att kvinnan inte hade rätt att få assistans. Ett år senare dömde domstolen ut kommunens bedömning. Idag har kvinnan dygnet runt assistans.

En 15 årig flicka med Downs Syndrome fick personlig assistans 2012. När hon fyllde 17 år så sänkte kommunen hennes timmar något, och i början av 2016 när tjejen var 18 år så drog kommunen in hela assistansen. Detta trots att hjälpbehoven var större nu än vad de var vid första beslutet 2012. Vi överklagade kommunens vansinne och våra jurister tog ärendet till Förvaltningsrätten.Förvaltningsrätten ändrade beslutet och meddelar nu att kvinnan visst behöver personlig assistans för att klara av vardagen. Vår kund och hennes familj har nu kunnat lägga denna mardröm bakom sig.

Sexårig pojke fick återigen assistans efter att kommunen först nekat assistans.
En sexårig pojke med autism och ADHD blev nekad assistans av kommunen.
Kommunen menade på att pojkens hjälpbehov som uträknats till 3 timmar och 28 minuter i veckan var att att anse som för liten, då föräldraansvaret ansågs vara för omfattande.
Vi höll inte med och tog ärendet omedelbart till förvaltningsrätten där vi vann. Rätten ansåg att det inte alls finns en nedre gräns för hur stor omfattning hjäplbehovet är, och därmed ansåg rätten att vår kund hade rätt till personlig assistans.
Domstolen gjorde även nedslag på hur kommunen hade beräknat hans grundläggande behov, där han fick mer tid för hårklippning, tandborstning, blöjbyten nattid samt stöd för kommunikation. Något som ofta förbises!

Kommunen drog in assistansen för 20 åring.
20 åring med downs syndrom var tidigare beviljad personlig assistans, men kommunen valde att göra en ny bedömning i januari 2016, trots att inget förändrats för 20 åringen. Familjen kontaktade våra jurister som omedelbart tog tag i ärendet och överklagade detta till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gick på vårt spår och beslutade att brukaren visst hade rätt till personlig assistans. Förvaltningsrätten kritiserade kommunens sätt att beräkna hur lång tid det tar att utföra de olika assistansinsatserna som avser brukarens grundläggande behov, som ej hade skett på ett korrekt sätt. Förvaltningsrätten skickade ärendet tillbaka till kommunen för vidare beräkning av omfattningen av hennes övriga behov. Vilket är ett finare sätt att säga gör om, och gör rätt!

13 årig pojke får nu assistans all vaken tid
En 13-årig pojke med Downs Syndom, autism och utvecklingsstörning fick utan någon vettig anledning sina timmar sänkta av kommunen under skolveckor. Vi överklagade detta omedelbart till Förvaltningsrätten och fick då rätt till ytterligare 5 assistanstimmar per vecka.
Förvaltningsrätten godkände dock inte behovet av tillsyn som familjen hade yrkat på.
Vi valde då att ta detta till ännu högre instans och överklagade till Kammarrätten. Nu har kammarätten upphävt Förvaltningsrättens dom och fastställt att pojken har rätt till tillsyn all vaken tid.

Försäkringskassans beslut om återkrav avslogs av Förvaltningsrätten
Under 2015 hävdade Försäkringskassan på osakliga och påhittade grunder att bolaget tillsammans med brukaren erhållit en för stor assistansersättning, och att brukaren via bolaget därmed skulle bli återbetalningsskyldig med ett högt belopp.
Vi tog ärendet till förvaltningsrätten och lät svensk lagstiftning avgöra tvisten.
Förvaltningsrätten bekräftade att försäkringskassan ej inkommit med en saklig redovisning om vad man hävdade varit felaktigt utbetalt, och beslutade därmed att häva försäkringskassans beslut.

Förvaltningsrätten: Vård av sjukt barn med funktionsnedsättning går ej under föräldraansvar
I en dom från Förvaltningsrätten fastställer Förvaltningsrätten att Kommunen inte har rätt att neka tillfällig utökning av personlig assistans för ett barn som är hemma på grund av sjukdom. Kommunen ansåg att vårdnadshavaren skulle stå för hjälpbehovet som uppkom då barnet var hemma från skolan på grund av sjukdom och hänvisade till föräldraansvaret. Förvaltningsrätten gav pojken rätt till tillfällig utökning då den personliga assistansen går utöver det normala föräldraansvaret och när pojken är hemma från skolan finns ett behov av utökad assistans då det befintliga assistansbeslutet inte täcker för tid då barnet skulle ha vistats i skolan.

3 årig pojke med Cerebral Pares får slutligen assistans.
Pojken som har stora begränsningar av kroppsliga och mentala funktioner sedan födseln nekades assistans av försäkringskassan. Pojkens hjärnskada bedöms vara bestående och förväntad utveckling är mycket begränsad. Trots dessa läkarintyg nekades pojken assistans.
Vi fick kontakt med familjen under januari 2016 och satte igång processen och överklagade till förvaltningsrätten.
4 maj 2016 dömde förvaltningsrätten till pojkens fördel och beviljade assistans.

Nytt beslut: Föräldraansvar även nattetid
5 åring flicka blev nekad assistanstimmar under nattetid med hänvisning till föräldraansvaret av kommunen. Vi överklagade och domstolen dömde till flickans fördel. Domstolen ansåg det inte vara normalt att skylla på föräldraansvar när flickan är i behov av assistans under nattetid.

Domstol ändrar beslut för 16 åring med Downs Syndrome
En 16 åring med Downs Syndrome fick sin assistans indragen för tre år sedan. Vi överklagade detta till domstolen som i sin tur underkände kommunens beslut och gav tillbaka alla timmar. Vid nyprövningen minskade kommunen timmarna med hälften och återigen gav domstolen kommunen bakläxa och underkände minskningen. Dessutom anklagade domstolen kommunens beslut för domstolstrots, vilket innebär att kommunen vägrade följa tidigare dom. En företeelse som domstolen såg mycket allvarligt på.

Två kommuner i västra götaland får en bakläxa
Göteborg och Marks kommun: Två domar med två olika kommuner med samma utfall:
Kommunen nekade rätt till assistans från ansökningsdagen och istället beviljade assistans från beslutsdagen. Vi överklagade och i domstol fick vi beslutet ändrat som gav brukarna rätt till retroaktiv assistans från ansökningsdagen.

Kommunen gör en ny bedömning efter vår invändning
En man i 60-års åldern är efter en hjärnblödning helt beroende av hjälp och stöd med alla sina grundläggande behov. Mannen var sedan tidigare blind och hade även andra hälsoproblem. När mannen ansökte om personlig assistans fick han avslag med motiveringen att mannen inte uppfyllde kraven för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och därför inte hade rätt till assistans. Vi överklagade självklart beslutet, men någon rättegångsprocess blev aldrig nödvändig. Istället lyssnade kommunen på våra invändningar och kom att ändra på sitt beslut.
Mannen ansågs alltså tillhöra personkretsen och är därför berättigad personlig assistans.

Rätt till personlig assistans – autism – förvaltningsrätten
En 8-årig pojke med försenad språkutveckling, autism och misstänkt ADHD ansökte om personlig assistans hos kommunen men fick avslag trots att kommunen hade kommit fram till att pojken i vart fall behövde 5 timmars hjälp per vecka för grundläggande behov. Vi hjälpte pojken med överklagandet och förvaltningsrätten ändrade kommunens beslut och fastställde att pojken hade rätt till personlig assistans. Kommunen ska nu beräkna antalet timmar som personlig assistans ska utgå för.

Rätt till personlig assistans – polio – förvaltningsrätten
En man i 60-årsåldern med diagnosen polio hade genom en annan assistansanordnare ansökt om assistansersättning hos Försäkringskassan under hösten 2014 men fick avslag. Mannen hade inte fått information om att han även kunde ansöka om assistans hos kommunen. LSS Assistans fick kontakt med mannen under våren 2015 och informerade om möjligheten att ansöka om assistans hos kommunen varpå en ansökan skickades in. Kort därefter beviljades mannen personlig assistans hos kommunen

Justitieombudsmannen instämmer i vår kritik mot en stadsdelsnämnd gällande handläggning av assistansärende
Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheter så som kommuner och Försäkringskassan arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskilda personers rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. Till JO vänder man sig om man anser att en myndighet har gjort fel i själva handläggningen av ett ärende eller myndighetsutövningen.

Ärendet gällde ett överklagande av assistansbeslut fattat av stadsdelsnämnden där vi var ombud. Enligt lag ska den som har fattat beslutet, dvs stadsdelsnämnden i det här fallet, pröva om överklagandet kommit in i rätt tid och om så är fallet ska stadsdelsnämnden utan dröjsmål överlämna överklagandet till förvaltningsrätten, dvs. inom ca en vecka. Överklagandet lämnades in till förvaltningsrätten först fyra veckor efter det att överklagandet hade kommit in till stadsdelsnämnden. JO riktar kritik mot stadsdelsnämndens långsamma hantering av överlämnandet. JO riktar även kritik mot stadsdelsnämnden gällande att nämnden tagit kontakt med vårdnadshavare istället för att ta kontakt med ombudet trots att det hela tiden fanns en giltig fullmakt. JO instämmer i bedömnigen att nämnden borde ha meddelat information med ombudet/assistansbolaget istället för med vårdnadshavare.

Rätt till assistansersättning – Reumatoid artrit, resttillstånd efter stroke – förvaltningsrätten
Försäkringskassan beslutade i oktober 2013 att en kvinnas grundläggande behov uppgick till drygt 18 timmar räknat per vecka varför hon ej beviljades assistansersättning. Kvinnan fyllde strax efter Försäkringskassans beslut 65 år vilket påverkade henne på så sätt att nyansökan senare inte var möjlig att göra. Förvaltningsrätten förklarade kvinnan rätt till assistansersättning och överlämnade ärendet vidare till Försäkringskassan för att bestämma omfattningen av assistansersättningen samt från vilken tid den ska utgå

Förvaltningsrätt – inhibition – autism, svår psykisk utvecklingsstörning
En man med diagnoserna autism och svår psykisk utvecklingsstörning har under flertal år haft assistansersättning från Försäkringskassan. Vid en 2årsomprövning beslutade Försäkringskassan att dra in assistansersättningen med hänvisning till att de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar räknat per vecka. Beslutet överklagades och inhibition begärdes (dvs. att Försäkringskassans indragningsbeslut tillsvidare inte ska gälla tills domstolen slutligt beslutat i målet) varför förvaltningsrätten beviljade inhibition.

Förvaltningsrätten – lissencefali – rätt till personlig assistans
Kommunen hade avslagit en 2,5 årigt barns ansökan om personlig assistans och menat att barnets hjälpbehov inte motsvarar vad som krävs för att kunna beviljas personlig assistans. Kommunen menade, trots att kommunen ändå konstaterat att barnet behövde handgriplig hjälp vid måltider, att hjälpen låg inom ramen för ett normalt föräldraansvar för ett barn i motsvarande ålder. Förvaltningsrätten avslog dock kommunens beslut och fastställde att barnet hade rätt till personlig assistans, det totala antalet timmar som personlig assistans ska utgå med ankommer kommunen att närmare beräkna.

Förvaltningsrätten – epidermolysis bullosa –rätt till ytterligare assistansersättning
Målet gällde ett barn med den allvarliga hudsjukdomen epidermolysis bullosa (EB) som var beviljad assistansersättning från Försäkringskassan. Frågan i målet rörde om barnet hade rätt till ytterligare assistansersättning än vad Försäkringskassan hade beviljat avseende huruvida det krävdes aktiv assistans med insatser hela natten samt dubbelassistans vid flertalet moment. Förvaltningsrätten biföll yrkandet om assistans under hela natten samt fastställde även att det krävs dubbelassistans avseende flertalet moment så som dusch, stomi, förflyttning m.m och det senare återförvisades till Försäkringskassan för fortsatt handläggning avseende tidsomfattningen.

Kammarrätten – kromosomfel, hjärtsjukdom, psykossjukdom, måttlig utvecklingsstörning – assistansersättning
Efter att en kvinna i 30-års åldern vunnit mot Försäkringskassan i förvaltningsrätten gällande hennes rätt till assistansersättning har Försäkringskassan överklagat beslutet till kammarrätten och fått prövningstillstånd. Kammarrätten har avslagit Försäkringskassans överklagande och konstaterar att kvinnan har rätt till assistansersättning.

Förvaltningsrätten – MS, syrebristskada (hypoxi), samt lindrig kognitiv störning – rätt till personlig assistans
En kvinna var sedan flertalet år beviljad personlig assistans från kommunen men fått assistansen indragen varpå kvinnan inskickade en nyansökan om assistans med flertalet nya medicinska utlåtanden från olika yrkeskategorier, men trots detta återigen fått avslag från kommunen. Ärendet överklagades och förvaltningsrätten biföll överklagandet och konstaterade att kvinnan hade rätt till personlig assistans. Förvaltningsrätten konstaterade även att kommunen inte hade beaktat de nyinkomna intygen tillräckligt samt att bristerna i kommunens utredning varit så stora att ärendet ska göras om.

Förvaltningsrätten – svår autism och svår psykisk utvecklingsstörning – rätt till personlig assistans
Nämnden har avslagit ansökan om personlig assistans gällande en person med diagnoserna svår autism och svår psykisk utvecklingsstörning med hänvisning till gamla uppgifter och inte tagit hänsyn till det senast nyutfärdade läkarintyget. Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och återförvisar ärendet till stadsdelsnämnden för förnyad utredning och prövning av rätten till personlig assistans.

Förvaltningsrätten –astma, kol, cystlunga, ledgångsreumatism– personkrets 
Försäkringskassan har beslutat att en person med diagnoserna astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, cystlunga och aggressiv destruerande ledgångsreumatism inte ansetts tillhöra personkretsen men efter att kommunens fastställande att personen tillhör personkrets 3 har försäkringskassan ändrat sitt ställningstagande varpå förvaltningsrätten också fastställt att parterna nu är ense om att personen tillhör personkretsen. Målet har visats åter till Försäkringskassan för erfoderlig utredning av personens rätt till assistansersättning och beräkning av de grundläggande hjälpbehoven.

Förvaltningsrätten – lindrig utvecklingsstörning – personkrets
Efter att nytt intyg, som bekräftar diagnosen lindrig utvecklingsstörning, inkommit håller kommunen nu med om att personen anses tillhöra personkrets 1 enligt 1 § LSS. Ärendet återförvisas till kommunen för en ny prövning av rätten till personlig assistans

Förvaltningsrätten – Downs syndrom, svår utvecklingsstörning – rätt till personlig assistans i samma omfattning som tidigare
Efter kommunens omprövning sänktes den personliga assistansen från ca 50 timmar per vecka till ca 15 timmar per vecka utan att pojkens hjälpbehov/funktionsnedsättning hade förändrats. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. I domen från förvaltningsrätten beviljades pojken rätt till personlig assistans i den omfattning så som han hade tidigare.

Förvaltningsrätten – downs syndrom – rätt till personlig assistans
En 19-åring hade ansökt om personlig assistans hos kommunen men fick avslag då kommunen ansåg att hjälpbehoven inte var tillräckligt omfattande. Beslutet överklagades och personen beviljades rätt till personlig assistans i förvaltningsrätten som återförvisade målet till kommunen för behövlig utredning och beräkning av hjälpbehoven då kommunen inte gjort en komplett beräkning.

Kammarrätten – Retts syndrom – utökning av assistansersättning
Ett 10årigt barn fick efter process i kammarrätten beviljat aktiv assistans under hela dygnsvilan efter att Försäkringskassan ändrat sin inställning och nu menar att det ansågs visat att barnet var i behov av assistans nattetid. Domen baseras på ett beslut från Försäkringskassan år 2010.

Förvaltningsrätt – psykossjukdom, utvecklingsstörning, epilepsi, hjärtfel –assistansersättning
En person med psykossjukdom, utvecklingsstörning, epilepsi samt hjärtfel som ansökte om assistansersättning hos Försäkringskassan fick avslagsbeslut, beslutet överklagades till förvaltningsrätten där beslutet ändrades och där det fastställdes att personen hade rätt till assistansersättning. Personen ansågs vara i visst behov av tillsyn av övervakande karaktär, tillsynen var av sådan karaktär att det krävdes ingående kunskaper om personen och räknades därför som grundläggande behov, sammanlagt fastslog förvaltningsrätten att personens grundläggande hjälpbehov överstiger 20 timmar per vecka varför assistansersättning beviljades.

Förvaltningsrätt – downs syndrom – rätt till assistansersättning
En vuxen med diagnoserna downs syndrom, kognitiv utvecklingsstörning och autism som haft personlig assistans men ansåg sig vara i så stort behov att personen borde vara berättigad assistansersättning har fått avslag på ansökan om assistansersättning från Försäkringskassan. Beslutet överklagades och efter muntlig förhandling i domstol med vittnen blev parterna ense om att personens grundläggande behov uppgår till mer än 20 timmar per vecka varför personen beviljades assistansersättning.

Kammarrätt – autism, utvecklingsstörning samt epilepsi – föräldraansvar
Ett 12-årigt barn med autism, utvecklingsstörning och epilepsi (vid ansökan 9 år gammal) fick rätt gällande att inget föräldraansvar skulle göras i ärendet då barnets tillsyn inte enligt kammarrätten kunde ingå i ett normalt föräldraansvar för en 9-åring, kammarätten fastställde att det inte går att bortse från någon nämnvärd del av den tid som krävs för att tillgodose hjälpbehovet i denna del.

Försäkringskassan – cp-skada – föräldraansvar
Ett tioårigt barn med cp-skada (tonusväxling) som är rullstolsburen som varit beviljad assistansersättning hade tvåårsomprövning där Försäkringskassan hade förslag på att göra avdrag för familjesamvaro och föräldraansvar. Efter inskickade synpunkter på detta ändrade Försäkringskassan sig och beviljade alla yrkade timmar.

Förvaltningsrätt – psykossjukdom, utvecklingsstörning, epilepsi, hjärtfel – rätt till assistans
En person med psykossjukdom, utvecklingsstörning, epilepsi samt hjärtfel som ansökte om personlig assistans hos kommunen fick avslagsbeslut, beslutet överklagades till förvaltningsrätten där beslutet ändrades och där det fastställdes att personen hade rätt till personlig assistans.

Försäkringskassan – pdh-brist – rätt till assistans dygnet runt
Ett litet barn med en ovanlig vitaminbrist ansökte om assistansersättning men fick förslag på avslag från Försäkringskassan, efter inlämnade synpunkter beviljades personen assistansersättning dygnet runt, dvs. i yrkad omfattning.

Kammarrätten – psykotisk symptom, diabetes, kognitiv nedsättning – personkrets
En person med psykiska funktionsnedsättningar som ansökt om assistansersättning från Försäkringskassan, fick avslag med motiveringen att personen inte tillhörde personkrets 3 och ärendet överklagades till domstol. Efter en lång process konstaterade domstolen att personen tillhörde personkretsen och ärendet är nu åter hos Försäkringskassan för vidare utredning.

Förvaltningsrätten – stroke – bosättning
En person som haft stroke som ansökt om personlig assistans hos kommunen fick avslag med hänvisning att personen inte ansågs vara bosatt i Sverige baserat på Försäkringskassans utredning. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten fastställde att kommunen inte gjort en självständig prövning av ärendet och återförvisade ärendet för en erforderlig utredning till kommunen.

Kammarrätten – downs syndrom – rätt till ytterligare assistans
En tonåring med downs syndrom som blivit beviljad personlig assistans, dock inte i den omfattning personen ansökt om, överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten har nu valt att ta upp målet för prövning.

Kammarrätten – MS, hjärnskada – rätt till fortsatt assistans
En person med diagnosen MS och hjärnskada som haft personlig assistans länge, där kommunen efter ny prövning dragit in insatsen efter att man fastslagit att personen inte hade behov av insatsen, överklagade beslutet. Förvaltningsrätten var dock på kommunens linje varpå beslutet överklagades till nästa instans. Kammarrätten har nu valt att ta upp målet för prövning.

Förvaltningsrätten – Ahlströms syndrom – tillfällig utökning av assistans
En person med Ahlströms syndrom som ansökt om tillfällig utökning av assistansen pga. assistents sjukdom fick avslag hos kommunen, beslutet ändrades dock i förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten – autism, måttlig utvecklingsstörning – rätt till assistans
En person som ansökt om assistans fick sin ansökan avslagen av kommunen varpå beslutet överklagades, förvaltningsrätten fastställde att kommunen inte gjort en tillfredsställande utredning och återförvisade ärendet tillbaka till kommunen.

Förvaltningsrätten – limb girdle muskeldystrofi, utvecklingsstörning samt diabetes – rätt till dubbelassistans
En person med limb girdle muskeldystrofi, utvecklingsstörning samt diabetes ansökte om dubbelassistans vid vissa moment hos Försäkringskassan varpå Försäkringskassan avslog detta. Beslutet överklagades och ändrades så att personen fick rätt till dubbelassistans för yrkad tid.

Kontakta våra jurister.
Arash Javanbakht: Tel 031-83 36 50 – epost arash@lssassistans.se
Moa Jaarnek: Tel 031-83 36 50 – epost: moa@lssassistan.se