Försäkringskassan förtydligar föräldraansvar

Försäkringskassan
Stockholm 29 januari 2015

Förtydligande föräldraansvar inom assistansersättningen

Nu blir det tydligare vad som är föräldrarnas ansvar och vad samhället behöver kompensera för när barn har omfattande funktionsnedsättningar som kräver personlig assistans eller assistansersättning

När föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning ansöker om assistansersättning gör Försäkringskassan en bedömning av hur mycket assistans just det barnet behöver. Bedömningen görs med hänsyn till det normala föräldraansvaret, det vill säga hur mycket hjälp och stöd barnet behövt om det inte haft sin funktionsnedsättning. Nu har Försäkringskassan gjort en översikt av rättsfall för att göra vissa förtydliganden kring vad normalt föräldraansvar innebär utifrån rättspraxis.

– Tidigare var det väldigt svårt för oss att i de enskilda fallen bedöma vad som var normalt föräldraansvar och vad som inte var det. Alla barn är ju olika, oavsett om de har funktionsnedsättningar eller inte, säger Monica Svanholm.

Förtydligandet har gjorts genom att Försäkringskassan har analyserat domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna. Granskningen omfattar både domar som rör bedömning av personlig assistans enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och assistansersättning enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

Översikten går igenom föräldraansvaret och redovisar rättsläget i åldersgrupper vad gäller grundläggande behov och tillsyn som andra personliga behov.

– I översikten finns ett antal ställningstaganden som går att dra utifrån domarna och som tydliggör vad som ingår eller inte ingår i ett normalt föräldraansvar vid olika åldrar. Vi överväger även att ta fram ytterligare så kallade rättsliga ställningstaganden för vissa situationer där rättsläget är oklart, säger Monica Svanholm.

Här är ställningstagandena:
Grundläggande behov – personlig hygien

Försäkringskassan anser att hjälp med personlig hygien inte till någon del omfattas av normalt föräldraansvar för barn från och med nio års ålder.

Grundläggande behov – kommunikation

Försäkringskassan anser att något föräldraansvar inte ska beaktas för hjälp med kommunikation i vanliga sociala situationer, t.ex. fritidsaktiviteter utanför skola, fritids och familj för barn från sex års ålder.

Tillsyn som andra personliga behov

Försäkringskassan anser att tillsyn, som räknas till andra personliga behov, helt omfattas av normalt föräldraansvar för barn till och med fem års ålder.

Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn, som andra personliga behov, delvis omfattas av föräldraansvaret för barn från och med sex års ålder.

Försäkringskassan anser att behovet av tillsyn som andra personliga behov helt faller utanför normalt föräldraansvar för barn från 12 års ålder.

Tillsyn som grundläggande behov

Aktiv tillsyn av övervakande karaktär, vilken förutsätter ingående kunskaper om barnet, kan helt eller delvis gå utöver ett normalt föräldraansvar även för barn till och med fem års ålder.

Många upplever att det byråkratiska och juridiska kring kommunen eller försäkringskassans LSS ansökningar är komplicerade. Det är just därför som vi hjälper dig igenom hela processen kostnadsfritt, oavsett om du är kund eller ej.

Kontakta oss på 031-83 36 50 eller info@lssassistans.se
Vänta inte!