LSS Assistans & Personlig assistans som är flexibel och punktlig

Personlig assistans med juridisk rådgivningTänk att det skiljer så mycket mellan assistansanordnare. Hos oss är du chefen där du bestämmer över hjälpen du behöver och väljer själv din personliga assistent. Vi anser att den bästa personen att avgöra hur och vad du behöver hjälp med, är du själv.

Hos oss har du därför högsta möjliga inflytande över den hjälp, omsorg och trygghet som du förtjänar.

Ledord: Personlig assistans på dina villkor

En enklare vardag med LSS Assistans

LSS Assistans är en rikstäckande organisation med verksamhet i Stockholm, Göteborg , Malmö och vi är Personlig assistans för barn och vuxnaverksamma och erbjuder personlig assistans över hela Sverige. Vi erbjuder personlig assistans för dig med en eller flera funktionsnedsättningar, och erbjuder även våra kunder kostnadsfri juridisk och administrativ hjälp, något som av många anses energikrävande och komplicerat.

Vi är assistansbolaget som alltid överträffar förväntningarna!

 

”Vi förändrar världen i enlighet med vår vision”

LSS Assistans är fadderföretag till SOS Barnbyar och stödjer driften av en barnby för föräldralösa och
funktionshindrade barn i Narva i Estland.

Läs mer om projekten här

Vad är Lss assistans och hur fungerar det?

Om man har ett handikapp eller en funktionsnedsättning som påverkar och försvårar det dagliga livet kan man ansöka om att få särskilt stöd och insatser enligt LSS. Det innebär att du kan få tekniska hjälpmedel som exempelvis en automatiskt rullstol om behovet finns, eller om du är i behov av en personlig assistent som hjälper till med vardagsbestyr så kan du få rätt till det. LSS har sin grund i att alla människor ska ha lika stor rätt att leva under goda levnadsvillkor och vara delaktiga i samhället, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Hjälp i vardagen

En personlig assistent kan hjälpa dig att få vardagen att fungera. Han eller hon verkar som ett stöd och kan komma för tillsyn. Den personliga assistenten kan även hjälpa dig med mat, kläder, att kommunicera med omgivningen, att sköta din personliga hygien, att kontakta exempelvis myndigheter och så vidare. Assistenten kan även hjälpa dig med sysslor utanför hemmet som handling, följa med på möten eller utföra fritidsintressen. Hos oss på LSS Assistans får du hjälp både med att ansöka om stöd och att hitta den rätta hjälpen för dig.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kom till på 90-talet för att stärka rätten för personer med funktionsnedsättningar och handikapp och ge dem större möjlighet till ett bra, fritt och så självständigt liv som möjligt. Att leva med en funktionsnedsättning eller ett handikapp ska inte innebära särskilda svårigheter av onödig karaktär. Landsting och kommuner ska i största möjliga mån gå in med olika typer av insatser för att underlätta för individen. Insatserna kan se olika ut och formas utifrån varje individs behov. Varje person får göra en ansökan och sedan är det Försäkringskassan eller kommunen som gör en grundlig utredning och tar beslut om det finns ett behov av stöd och hur behovet ser ut. Det kan röra sig om hjälpmedel och/eller personlig assistans. LSS Assistans är ett företag som jobbar med målsättningen att underlätta hela processen kring LSS.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade lyder under svensk författningssamling 1993:387. Man hittar lagen både i tryckt version i lagboken och digitalt på Sveriges Riksdags hemsida under dokument och lagar. Lagen har sin grund i att alla medborgare, oavsett om där finns ett handikapp eller funktionshinder, ska få chansen att leva ett så självständigt liv som det går utifrån de förutsättningar som finns. Lagen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och uppmuntra till att alla ska uppleva en delaktighet i samhället. Ansvariga för att insatserna finns tillgängliga är landsting eller kommun, och all verksamhet ska bedrivas med hög kvalitet. Varje individ ska ha inflytande och så mycket medbestämmande som möjligt.

Vi som assistansanordnare hos LSS Assistans är glada och stolta över vårt arbete som genomsyras av lagens grundtanke.

Vilka får särskilda insatser?

De med någon form av handikapp eller funktionshinder som nämns i lagtexten och som får sin ansökan beviljad har rätt att ta emot en insats av något slag. Detta kan innebära hjälpmedel som exempelvis rullstol, hörapparat eller rollator, men det kan även vara nya metoder och tekniker. En annan typ av insats är personlig assistans där den personliga assistenten hjälper individen med det i vardagen som den inte klarar helt på egen hand. För att kunna bli berättigad till stöd enligt LSS ska man tillhöra någon av de fokusgrupper som omnämns i lagtexten. Fokusgrupperna omfattar individer som har utvecklingsstörning eller tillstånd förknippade med autism, personer som har bestående funktionshinder av begåvningsmässig art eller personer med övriga funktionshinder.

Vilket stöd kan man få?

De insatser som omfattas och står med i lagtexten för LSS är exempelvis att personen kan få rådgivning och annat personligt stöd, biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till detsamma. Därtill ledsagarservice, en kontaktperson, familjehemsboende eller serviceboende samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Hur går man tillväga?

Om man anser att man har behov av insatser som ryms inom LSS så ska man göra en ansökan som skickas till antingen kommunen eller Försäkringskassan, beroende på hur behovet ser ut. I ansökan ska en behovsbeskrivning finnas med och man bifogad relevanta intyg och dokument som stärker eventuella funktionsnedsättningar, diagnoser och dylikt. Ibland kan det kännas krångligt med all administration men där finns LSS Assistans till hand för juridisk och administrativ rådgivning.

LSS Assistans finns med hela vägen från ansökan till att ordna med de insatser man fått beviljat, och finns alltid tillhands för frågor och funderingar, kontakta oss här för ytterligare frågor och vidare diskussion.

Ta gärna hjälp av vår sidkarta om du inte hittar det du letar efter.