Funktionshinder och handikapp – Dina rättigheter

LSS ger personer med funktionshinder och handikapp rätt till ett gott och rikt liv. Vi på LSS Assistans fungerar som en röd tråd från funderingar kring särskilt stöd och särskild service som LSS omfattar, genom en eventuell ansökningsprocess och till personlig assistans enligt individens egna specifika önskemål och behov.

Lag för att stötta funktionshindrade och handikappade?

Lagen grundades för att alla människor har rätt till ett bra liv och för att alla ska kunna leva ett så självständigt liv som man har förutsättningar till. Då det finns människor som är i behov av särskilt stöd och service så finns det lagstadgat att kommun och landsting svarar för att insatserna finns tillgängliga för individen. Det finns tre områden av funktionshinder Handikappadoch handikapp som berättigar till särskilt stöd och särskild service.

Inom dessa områden ryms personer med följande handikapp eller funktionsnedsättningar:

(1) Autism eller liknande tillstånd samt utvecklingsstörning.
(2) Funktionshinder av begåvningsmässig art.
(3) Betydande och bestående funktionshinder samt andra funktionshinder av fysisk eller psykisk art.

Hur får man stöd enligt LSS?

Personer som har funktionsnedsättningar enligt de två första områdena blir bedömda utifrån den diagnos man redan har när beslut ska tas om berättigande till särskilt stöd eller särskild service enligt LSS. Det sista området omfattar personer som har svårigheter av betydande karaktär som hindrar det dagliga livet med vardagssysslor. Exempel på svårigheter kan vara att man inte på egen hand kan ordna med matlagning, påklädning, att förflytta sig, sköta kommunikation med omgivningen och så vidare. Behovet av hjälp behöver vara regelbundet över en lång tid. När bedömningen görs för område tre tar man inte hänsyn till diagnos, orsak eller graden av funktionshinder utan ser till vilket behov av stöd eller service personen är i behov av.

Det tar i regel 3-4 månader att få beslut på sin ansökan om stöd från dess att Försäkringskassan eller kommunen fått in ansökan. Vi på LSS Assistans hjälper dig med att gå igenom dina behov av stöd och hjälp, går igenom vilka eventuella intyg du har som kan styrka din rätt till LSS och skriver tillsammans med dig en behovsbeskrivning som kommer ligga till grund för ansökan. Vi hjälper dig dessutom att sammanställa allt och skicka till rätt enhet beroende på vilket stöd du är i behov av; Försäkringskassan eller kommunen.

Olika typer av stöd

Om man får beviljat särskilt stöd och särskild service så finns det olika typer av insatser som är anpassade för de funktionshinder och handikapp som individerna kan behöva. De insatser som omfattas av lagen, och som även är beskrivna i lagtexten är:

• Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder.
• Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
• Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
• Avlösarservice i hemmet.
• Biträde av kontaktperson.
• Ledsagarservice.
• Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans.
• Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder